Meny

TotalEiendom

Eiendomsbransjens ordbok

Aksept

Bekreftende svar på et kjøpetilbud

Annuitetslån

Et lån som tilbakebetales med like store beløp i hele lånets løpetid. Lånet har stigende avdrag og fallende rente, idet renten alltid beregnes av restgjelden.

As is («som den er») klausul

Klausul i kjøpekontrakten som fraskriver selger ansvar for etteranmeldte feil og mangler ved boligen. Klausulen gjelder ikke for feil og mangler selger visste eller burde vite om, og er pliktig til å opplyse om.

Avhendingsloven

Lov som regulerer kjøp og salg av boliger og fast eiendom. Tar for seg rettigheter og plikter hos de ulike aktørene.

Boligens hoveddel

Stuer, soverom, kjøkken, bad, vaskerom og andre oppholdsrom.

Boligens tilleggsdel

Boder, oppbevaringsrom, tekniske rom, garasje, terrasse og andre åpne deler.

Bruksareal (BRA) Bruksareal (BRA – P)

Bruksareal (BRA)

BRA er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs innside og til midt i vegg mot naboleilighet eller felles del. Ved beregning av en bygnings bruksareal tas målene fra innsiden av ytterveggen.

Primærrom (P-ROM)

I salgsoppgaver, prospekt eller internettannonser skal samlet areal for Primærrom oppgis – i tillegg skal det lages en liste over hvilke rom som er inkludert i P-ROM. P-ROM erstattet betegnelsen Boligareal (BOA) fra 1. januar 2008.

Følgende rom er P-ROM;   Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang   mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

S-Rom

Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

Følgende rom er S-ROM; matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

Bruttoareal (BTA)

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal.

Brukstillatelse (midlertidig)

Gis av kommunen etter inspeksjon før et nybygg/tilbygg kan tas i bruk. I midlertidig brukstillatelse er det ofte anført diverse restarbeider som må utføres innen en tidsfrist. Når disse arbeider er utført kan kommunen utstede «Ferdigattest».

Bud

Bindende tilbud du gir selger av en boligeiendom. Skjemaet skal inneholde hvor mye du er villig til å gi for eiendommen, hvor lenge budet står, eventuelle forbehold og ditt navn, personnummer og signatur. Godtar selger prisen og vilkårene i budet ditt, er du bundet til å kjøpe.

Bustadoppføringslova

Lov som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved kjøp av bolig som er planlagt eller under bygging.

Loven omfatter bolig hvor det enda ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Ved kjøp under denne loven har kjøper rett til å kreve endringer og tilleggsarbeid som står i sammenheng med det som allerede er avtalt. Kjøper kan ikke kreve endringer som skiller seg vesentlig i karakter eller omfang fra det som allerede er avtalt eller vil føre til store ulemper for entreprenøren.

Byggeteknisk gjennomgang

En rapport som opplyser om boligens tekniske tilstand, ofte i form av en tilstandsrapport.

Byggetillatelse (Igangsettelsestillatelse)

En tillatelse kommunen gir før bygging kan påbegynnes.

Bærevegg

Vegg som bærer fundamentale elementer i en bygning, f. eks. bjelker og tak.

Dagboken

Når et dokument (f.eks. skjøte, pantobligasjon) innleveres til tinglysning, innføres det i dagboken med et fortløpende nummer. Det innføres samme dag det er innlevert. Dokumentet får ved tinglysning rettsgyldighet samme dag det er innført i dagboken.

Dokumentavgift

Gebyr som betales til Staten ved tinglysing av skjøte ved overdragelse av fast eiendom. Avgiften utgjør p.t. 2,5% av kjøpesummen og betales av kjøper. Ved nybygg er det 2,5% av tomteverdi som betales.

Eiendomsskatt

Kommunal skatt på fast eiendom. Både satser og skattetakst fastsettes i hvert tilfelle av hver enkelt kommune.

Eierleilighet (eierseksjon)

For at en bolig skal være en eierseksjon må det være tinglyst en oppdelingsbegjæring som angir hvor mange boliger (og eventuelt andre lokaler) eiendommen er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens eierandel i sameiet. Et eierseksjonssameie er ikke en juridisk person som eier noe eller skylder noe, slik som borettslagene og aksjeselskapene. Hver seksjon får tildelt eget grunnboksblad.

Fellesareal

Det areal som medlemmene av et eierseksjonssameie disponerer i fellesskap, f.eks. yttergang, kjellerrom, gårdsplass, hage osv.

Fellesutgifter

Utgifter i et sameie, f. eks kommunale skatter og avgifter, snørydding, forsikring, renovasjon, utvendig vedlikehold, kabel-TV og strøm til belysning av fellesareal.

Ferdigattest

En attest fra kommunen at huset er ihht til det som er godkjent.

Festet tomt

Leid tomt. Tomten ”bygget” står på eies av en annen enn den som eier boligen.

Finansieringsbevis

Dokument som bekrefter innvilget lån hos en lånegiver. Også kalt lånebevis.

Fjernvarme

Distribusjon og utnyttelse av overflødig varme fra ulike prosesser, eksempelvis avfallsbrenning. Spillvarmen brukes til å varme opp vann som igjen distribueres i rør og varmer opp f. eks. boliger og andre bygninger.

Forbehold

Betingelse, som skal være oppfylt før en avtale eller bud er bindende.

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett er en løsningsrett som blir aktuell når vedkommende eiendom selges eller overdras på annen måte. Som regel må retten gjøres gjeldende i avtalt periode i forbindelse med salget, eller i løpet av 8 uker jfr. lov om løysingsrettar. Normalt må forkjøpsrettigede betale den pris som var avtalt mellom kjøper og selger. Noen forkjøpsretter stiftes ved avtale mens andre er lovbestemte. Se for øvrig Lov om løysingsrettar av 9/12-94 nr. 64.

Forsinkelsesrente

Strafferente som brukes ved oversittelse av betalingsfrister. For tiden 8,5 % p.a. i forbrukerforhold.

Fransk balkong

Ikke en balkong i vanlig forstand, da den sjelden har noe gulv. Stort sett er det kun et gitter i hoftehøyde foran en glassdør.

Fullmakt

En avtale, som vanligvis er skriftlig, om at en person (fullmektigen) handler på en annens vegne (fullmaktsgiveren). En fullmakt tilbakekalles på samme måte som den er gitt, og bortfaller med fullmaktgiverens død.

Generalforsamling

I boligsammenheng er generalforsamling et møte hvor samtlige medlemmer i f.eks. eierseksjonssameier og borettslag innkalles. Generalforsamlingen er øverste myndighet.

Grunnbok

Register over alle faste eiendommer i Norge. Hvert tinglysningsdistrikt har sin egen grunnbok

Grunnboksblad

Den side, som i grunnboken viser den enkelte eiendoms eier, heftelser og rettigheter. Hver eiendom i Norge har eget grunnboksblad med en eller flere sider. Grunnboken blir i dag ført elektronisk. Det kan forekomme avvik mellom den elektroniske og den gamle manuelle grunnboken, dvs momenter/servitutter som kan ha betydning ikke fremkommer i den elektroniske.

Grunnboksblad Gårdsnr/bruksnr (gnr/bnr)

Nummereringssystem for eiendommer. Gårdsnummeret følger tomter utskilt fra den opprinnelige gården. Bruksnummeret gjelder for de enkelte deler den opprinnelige gården er delt inn i.

Heftelse

En forpliktelse i form av et pantelån, borett, forkjøpsrett etc.

Hjemmelshaver

Den som i følge grunnboken er oppført som eier av en eiendom.

Husbanken

Statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Viktig rolle i arbeidet med å skaffe boligløsninger til mennesker med ekstra behov for assistanse i boligmarkedet. Husbanken fremskaffer blant annet boliger, tilbyr lån, -tilskudd og -støtteordninger.

Husleie

Månedlig leie som skal dekke fellesutgiftene til et sameie eller borettslag.

Ideell andel

I boligsammenheng brukes ideell andel i to sammenhenger. Den ene sammenhengen er i forbindelse med boligsameier.I noen sameier eier hver enkelt eier en ideell andel av hele sameiet. Denne andelen er uten noen bestemt betegnelse på den enkelte boenhet, men kan være merket på tinglyste planskisser som definerer de enkelte boenhetene. Denne eieformen er på vei ut, og det tillates ikke nyetablering av sameier av denne typen. Det kan være noe vanskelig å få lån på denne type eiendom, da bankene ikke får etablert noen ordentlig sikkerhet. Ved salg av ideelle andeler har de andre andelseierne forkjøpsrett til den delen som skal selges.Den andre sammenhengen gjelder fellesareal/-områder. Følger det fellesareal-/områder med din bolig, så eier du en ikke-avgrenset, ideell, andel av dette arealet-/området avsatt med en eiebrøk. For sameier er dette tatt inn i eiebrøken til den enkelte seksjonseier. Et eksempel på en ideell andel av et fellesareal kan være et boligbyggefelt med frittstående eneboliger/rekkehus/flermannsboliger, hvor man i tillegg til å eie sin egen bolig eier en andel av vei, lekeplass, parkområder m.m.

Interesseliste

Uforpliktende liste over interessenter til en bolig eller et prosjekt

Juridisk person

Brukes om institusjoner som ikke er en fysisk person. Dette kan være et aksjeselskap, ansvarlig selskap, stat, kommune, stiftelser m.v.

Kalt loft

Uisolert rom under taket.

Klimaanlegg

Anlegg som regulerer temperatur, luftsirkulasjon og fuktighet innendørs, også kalt ventilasjonsanlegg.

Kreditor

Den som har en fordring på en annen.

Kjøpekontrakt

Skriftlig avtale om kjøp, undertegnet av kjøper og selger

Leveransebeskrivelse

Angir hvilken typer materialer som er brukt og litt om hvordan konstruksjonen er bygd.

Matrikkelnummer

Fortegnelse over alle faste eiendommer, hvor hver eiendom har sin egen betegnelse (gnr, bnr, fnr, snr).

Matrikkelbrev

Er kommet i stedet for tinglyst målebrev. Matrikkelbrevet vil i tillegg til informasjon om ny eller justert eiendom inneholde opplysninger som er registrert i matrikkelsystemet på den rekvirerte eiendommen, dvs. gårdsnummer, bruksnummer, areal, eierforhold, offisiell adresse og bygninger, samt kart med eiendomsgrenser og grensenes kvalitet

Meldefrist

Tidsfrist for en eventuell forkjøpsrett.

Målebrev

Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt (både selveiet og festetomt).

Pant

Formuesgode som stilles som sikkerhet for et lån eller annen forpliktelse.

Pantattest

En utskrift fra grunnboken fra tinglysingskontoret om hvilke heftelser som påhviler en fast eiendom og hvem som eier denne.

Panteheftelse

Tinglyst sikkerhet i en eiendom for oppfyllelse av en forpliktelse.

Pantobligasjon

En pantobligasjon er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.

Pantedokumentet kan være et gjeldsbrev som i så fall er undertegnet av den som har lånt kapitalen (skyldneren), og er en sikkerhet for at den som har lånt ut kapitalen (panthaveren) skal få tilbake kapitalen.

Prisantydning

Prisen selger ønsker at boligen skal frembys for. Den endelige salgsprisen blir ofte avgjort i en budrunde. Prisantydning kan med andre ord avvike fra verditakst.

Pro & Contra-oppgjør

Oppgjør hvor de løpende utgifter ved en eiendom fordeles mellom kjøper og selger. Poster i oppgjøret kan være husleieinntekter, festeavgifter, kommunale avgifter osv. Oppsettet gjøres av eiendomsmegleren.

Reguleringsplan

Detaljert plan som inneholder bestemmelser om bebyggelse, veier, friluftsområder, m.m. Disse planene har avgjørende betydning for hva man har lov til og kan gjøre ved sin eiendom

Reservasjon

Reservere leilighet/bolig, noe som kan gjøres for å sikre seg boligen slik at andre ikke skal ha mulighet til å kjøpe boligen. Brukes ofte frem til finansieringsbekreftelse foreligger, men kan også brukes til boligen har fått midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på nybygg.

Sameie

Når flere eier en gjenstand i felleskap, f. eks. en eiendom.

Sameiebrøk

Brøken som forteller hvor stor andel hver enkelt eier av den totale bygningsmassen.

Selveierbolig

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, eierleilighet, gårdsbruk eller fritidseiendom. Selveierboliger kan normalt sett selges, kjøpes, leies ut og belånes som en vanlig verdigjenstand.

Servitutt

En som har en positive servitutt/heftelse/aktiv rådighet over den beheftede eiendom, har  f.eks. veirett, mulighet til å drive jakt, hente vann over den eiendommen. De negative servitutter gir ingen rett til aktiv rådighet over den beheftede eiendom. Som eksempler kan nevnes forbud mot at det på en eiendom drives en spesiell virksomhet og forbud mot å bygge annet enn enebolig. Servitutter kan tinglyses.

Sokkelleilighet

Leilighet som ligger under bygningens ordinære førsteetasje.

Situasjonsplan

Et kart, som viser bygningenes plassering på grunnen.

Skjøte

Dokument som inneholder en erklæring om overdragelse av fast eiendom. Hvor navn på selger, kjøper og kjøpesum fremkommer.

Takstmann

Autorisert person som vurderer en eiendoms tilstand og verditakst.

Tilbehør

I «Lov om avhending av fast eigedom» er det inntatt bestemmelser om at eiendommen skal overdras med de innretninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annen offentlig vedtak skal være der. Loven slår også fast at varig innretning og utstyr som enten er fast montert eller som er særskilt tilpasset bygningen skal medfølge. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale.

Tilstandsrapport

Rapport over bygningers tilstand. Rapporten er utarbeidet av en bygningskyndig som gjennomgår bygningen.

Tilvalg

Interiør- og ekstriørvalgmuligheter i en tilvalgsmeny. Boligkjøper ved nybygg har ofte mulighet til å gjøre visse ekstra valg ved boligen mens den er under oppføring. Eksempel kan være gulvmaterialer, kjøkkeninredning og farge på vegger.

Tinglysing

Registrering av rettigheter, forpliktelser og erklæringer/servitutter på den enkelte eiendoms grunnboksblad.

Tinglysingsgebyr

Gebyr til tinglysingskontoret for å få dokumenter tinglyst.

Undersøkelsesplikt

I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom brukt som betegnelse for at kjøper har en plikt til å undersøke eiendommen for feil og mangler.

Vedtekter

Vedtekter er et navn som brukes på dokumenter som bestemmer hvordan en organisasjon/sameie skal drives.

Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling og formålet med organisasjonen mm.

Verditakst

Verditakst skal speile prisen selger kan få for eiendommen i et såkalt normalmarked. Verditaksten fastsettes vanligvis av en takstmann. Taksten er en skjønnsmessig vurdering og kun veiledende.

Visning

Fremvisning av boligen hvor de som er interesserte i å kjøpe kan ta den i nærmere øyesyn. Kan organiseres privat, men som oftest arrangeres fellesvisninger.

© TotalRenovering AS